§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.regascore.com. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu internetowego www.regascore.com, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora ww. serwisu. Każdy użytkownik serwisu internetowego www.regascore.com zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich przestrzegania.

§ 2

Ilekroć w treści dokumentu pojawi się słowo zdefiniowane poniżej należy przez to rozumieć treść zgodną z podaną definicją:

 • Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący regulamin serwisu internetowego www.regascore.com;
 • Serwis - serwis internetowy www.regascore.com znajdujący się pod adresem internetowym www.regascore.com lub www.wynikiregat.pl  lub www.kalendarzregat.pl należy do Joomlaterra we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Wełnianej 32, 54-059 Wrocław;
 • Administrator - podmiot prowadzący Serwis, którym jest Joomlaterra we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Wełnianej 32, 54-059 Wrocław;
 • Operator - podmiot organizujący i prowadzący regaty, wykorzystujący serwis www.regascore.com do realizacji rejestracji i ewidencji wyników.
 • Użytkownik - osoba fizyczna w korzystająca z serwisu, zawodnik, trener, przedstawiciel organizatora regat;
 • Zgłoszenie mailowe – wiadomość elektroniczna wysłana przez użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego www.regascore.com.

§ 3

 1. Administratorem serwisu jest Joomlaterra we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Wełnianej 32, 54-059 Wrocław;
 2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie: urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki stron internetowych.
 3. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”. Korzystanie z techniki „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika z jego komputera. Pliki „cookies” to pliki, które zapisywane są na dysku twardym komputera wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą Serwis, w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Pliki cookies są gromadzone w celu tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. Adres IP komputera z którego Użytkownik korzysta wykorzystywany jest w celach tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne lub podmioty prawne.
 2. W celu złożenia zapisania się na Newslettera konieczne jest spełnienie wymagań technicznych zapisanych w §3 pkt. 2 Regulaminu oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 3. Do wysłania Zgłoszenia Mailowego konieczne jest spełnienie wymagań technicznych zapisanych w §3 pkt. 2 Regulaminu oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail, na którą Użytkownik otrzyma odpowiedź. W celu dokonania zgłoszenia Użytkownik podaje następujące dane:
  • imię,
  • nazwisko,
  • telefon,
  • adres e-mail.
 4. Użytkownik dokonujący Zgłoszenia mailowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail) przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) poprzez wysłanie Zgłoszenia mailowego. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku Użytkownika w wieku od 13 do 18 lat – za zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 5

 1. Każdy użytkownik Internetu może przeglądać zawartość Serwisu

§ 6

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączania Serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 2. Administrator jest uprawniony do korzystania z Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
 3. Materiały zamieszczone w Serwisie stanowią własność Administratora lub innych osób. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa. Znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz postanowień innych (w tym międzynarodowych) aktów prawnych, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez Użytkowników (oraz inne osoby nieuprawnione) jest niedozwolone.

§ 7

 1. Użytkownik może składać Administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Administrator będzie rozpatrywał reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wskazywanej nieprawidłowości oraz okres, w którym wystąpiła. Administrator prześle odpowiedź na zgłoszoną reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (bądź adres poczty elektronicznej, który został wykorzystany przez Użytkownika do zgłoszenia reklamacji).
 3. Administrator jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz przywrócenie prawidłowego działania Serwisu.

§ 8

Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na łamach Serwisu.

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest Joomlaterra we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Wełnianej 32, 54-059 Wrocław. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym pytania dotyczące warunków korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Joomlaterra we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Wełnianej 32, 54-059 Wrocław;
 4. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej www.regascore.com .